Prawo Pracy

Prawo pracy to dziedzina z pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego. Z prawem cywilnym łączy ją to, że jest oparta na umowach, a nie decyzjach władzy, natomiast z prawem administracyjnym, to, że swoboda stron jest ograniczona, a wiele regulacji prawnych ma charakter bezwzględny.
Umowa o pracę funkcjonuje obok innych form zatrudnienia, takich jak umowy cywilnoprawne, tj. umowa o dzieło, zlecenie czy świadczenie usług. W czasach kiedy powstawały zasadnicze regulacje prawa pracy rozróżnienie takich umów było łatwiejsze – pracownik stawiał się w miejscu pracy i wykonywał przez określony czas wykonywał konkretne czynności pod kierownictwem przełożonych. Dzisiaj większość osób nie pracuje w takim systemie, a w ich pracy ważniejszy jest bardziej rezultat, niż czas przebywania w określonym miejscu. W związku z tym przedsiębiorcy nierzadko mają problem z wyborem odpowiedniej formy zatrudnienia. W takiej sytuacji warto udać się po poradę do kancelarii adwokackiej. Adwokat przeanalizuje wyobrażenia i plany stron, co do tego jak ma funkcjonować planowana umowa i oceni, czy w świetle prawa będzie to stosunek pracy.
W sytuacji gdy któraś ze stron już zawartej umowy cywilnoprawnej uważa, że wbrew zastosowanej nazwie, w rzeczywistości była to umowa o pracę, adwokat może ocenić czy rzeczywiście mamy do czynienia ze stosunkiem pracy i pomóc klientowi w polubownym rozwiązaniu sporu lub reprezentować go przed sądem.
W sprawach z zakresu prawa pracy świadczę pomoc m.in. w sporach dotyczących zasadności wypowiedzenia stosunku pracy i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, dyskryminacji w zatrudnieniu czy wysokości wynagrodzenia.
Pomoc adwokata przyda się również w coraz częstszych sprawach o mobbing. Doświadczenie pokazuje, że to negatywne zjawisko niestety nie jest rzadkością. Z drugiej strony równie częste są bezpodstawne oskarżenia o mobbing. Adwokat, bazując na znajomości orzecznictwa sądowego i swoim doświadczeniu, jest w stanie pomóc klientowi w ocenie czy dana sytuacja może zostać zakwalifikowana jako mobbing, czy mamy do czynienia np. z uzasadnioną krytyką służbową. Podobnie jak w przypadku innych spraw sądowych, dla właściwego zabezpieczenia swoich szans na wygraną warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego. Dotyczy to zwłaszcza pracodawców, ponieważ spory z zakresu prawa pracy są rozpatrywane w ramach specjalnego trybu postępowania, w którym pracownik cieszy się pewnymi przywilejami. Dla zniwelowania sytuacji, w której pracownik korzysta niejako ze wsparcia sądu, pracodawca powinien skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.