Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne to ogromnie rozbudowana gałąź prawa, obejmująca wiele dziedzin, takich jak prawo bankowe, oświatowe, budowlane, sportowe czy prawo dot. ochrony danych osobowych. Elementem wspólnym tych wszystkich dziedzin jest to, że prawo administracyjne reguluje relacje pomiędzy stronami o nierównej pozycji. Odróżnia je to od prawa cywilne, które co do zasady reguluje stosunku prawne podmiotów równorzędnych, w których jedna strona nie może niczego nakazać drugiej np. zawieranie umów. W prawie administracyjnym mamy do czynienia z relacją władzy – po jednej stronie mamy organ administracyjny, a po drugiej jednostkę.
Prawo administracyjne reguluje wiele prozaicznych sytuacji, w których można sobie poradzić bez pomocy adwokata, jak np. zameldowanie pod określonym adresem, wydanie paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy, czy też dopisanie się do spisu wyborców. W wielu innych sytuacjach pomoc adwokata może się jednak okazać nieodzowna, zwłaszcza jeśli działanie prawa administracyjnego dotknie nas niespodziewanie – stopień regulacji naszego życia jest tak daleko posunięty, że przeciętna osoba często nie zdaje sobie sprawy z istnienia pewnych praw lub obowiązków, wynikających dla niej z przepisów prawa.
Poważnym problemem związanym z prawem administracyjnym jest niejednolitość procedur. Z założenia wszystkie sprawy administracyjne powinny być rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu postepowania administracyjnego, jednak kolejne ustawy wprowadzają autonomiczne regulacje procesowe, które w całości lub części wyłączają stosowanie kodeksu. Powoduje to, że w niektórych sprawach pomoc doświadczonego adwokata lub radcy prawnego może się okazać nieodzowna.
Prawo admiracyjne operuje wieloma sankcjami za naruszenie jego przepisów, jak np. administracyjne kary finansowe czy rozmaite zakazy, np. odebranie pozwolenia na wykonywanie określonej działalności. W praktyce kary administracyjne bywają czasem bardziej dotkliwe niż sankcje wymierzane na podstawie kodeksu karnego, pomimo że w postępowaniu administracyjnym jednostka nie korzysta z takich samych gwarancji, jak w procesie karnym. W przypadku gdy niepomyślne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej grozi wysokimi karami warto skorzystać z pomocy adwokata.
Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji ostatecznej przez organ drugiej instancji, ale nie oznacza to, że jej wydanie definitywnie kończy sprawę. Decyzje ostateczne mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego, a z kolej jego wyrok może zostać zaskarżony w drodze skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowanie sądowoadministracyjne jest bardzo sformalizowane i różni się od procesu cywilnego tym, że sąd nie rozstrzyga sprawy co do meritum, a jedynie kontroluje legalność działania organu administracji. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo decyzje niektórych organów administracyjnych mogą być zaskarżane do sądu cywilnego, przy czym czasami są to specjalne wydziały konkretnego sądu, utworzone do rozpoznawania jednego typu spraw. Adwokat może pomóc nie zgubić się w tym gąszczu procedur, zarówno udzielając porady, jak i reprezentując klienta w całym toku postępowania.