Prawo Cywilne i Gospodarcze

Podstawowa, najobszerniejsza i wywierająca największy wpływ na nasze życie gałąź prawa to prawo cywilne. Każdego dnia, często nieświadomie, podejmujemy szereg czynności prawnych z zakresu prawa cywilnego. Robiąc zakupy zawieramy umowę sprzedaży, kupując bilet na tramwaj zawieramy umowę przewozu. Płacąc kartą doprowadzamy do wykonania nawet kilku różnych umów – umowy sprzedaży, umowy rachunku bankowego z naszym bankiem, umowy rachunku sprzedawcy z jego bankiem, umowy pomiędzy bankami stron, a instytucjami pośredniczącymi w elektronicznymi rozliczeniu transakcji itd.
Nie wszystkie umowy są zawierane i wykonywane w tak prosty sposób. Przy bardziej skomplikowanych umowach warto skorzystać z pomocy adwokata. W kancelarii adwokackiej można uzyskać informacje przede wszystkim o tym czy dana kwestia jest regulowana przez prawo, a jeśli nie to czy cel, który chcą osiągnąć strony może zostać zrealizowany zgodnie z prawem, na zasadzie swobody umów. Adwokat poinformuje nas również czy dla planowanej umowy konieczne jest zachowanie jakiejś szczególnej formy, np. aktu notarialnego
Adwokat może pomóc w sporządzeniu projektu umowy. Możemy skorzystać z pomocy adwokata również przy ocenie projektów umów, które otrzymujemy od drugiej strony. Jest to zasadne zwłaszcza przy transakcjach o dużej wartości, takich jak np. zakup mieszkania. Należy pamiętać, że taki projekt umowy mógł być konsultowany lub przygotowany przez adwokata lub radcę prawnego, który zadbał przede wszystkim o to, żeby zabezpieczyć interes swojego klienta.
Prawo cywilne reguluje stosunki między podmiotami prywatnymi. Jest oparte na równorzędności stron stosunku prawnego, co odróżnia je od prawa publicznego, które reguluje relacje władzy. Chodzi oczywiście o równość prawną, a nie faktyczną – często zdarza się, że jedna ze stron ma nieporównanie silniejszą pozycję, a druga może tylko zdecydować o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy.
W takiej sytuacji czasem można nieco poprawić tę równowagę korzystając ze wsparcia adwokata. Nawet jeśli mamy zawrzeć umowę z wielką korporacją, która nie negocjuje umów z pojedynczymi klientami, to adwokat może nam chociaż wyjaśnić prawdziwe znaczenie kontraktu, wskazując tzw. „kruczki”, na które inaczej nie zwrócilibyśmy uwagi.
Duża część przepisów prawa cywilnego jest poświęcona zasadom odpowiedzialności odszkodowawczej. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jak i czynów niedozwolonych. Niestety prawie każdy z nas prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z sytuacją, w której będzie zmuszony żądać od kogoś zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia albo sam będzie adresatem takich żądań. Przykładowo można tu wymienić roszczenia wynikające z kolizji drogowych. W kancelarii adwokackiej można uzyskać kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania, począwszy od wezwania do zapłaty, przez negocjacje, aż do reprezentacji przed sądem.
Częścią szeroko pojętego prawa cywilnego jest prawo gospodarcze. Nazywamy tak ogół przepisów regulujących działanie przedsiębiorców. Prawo gospodarcze reguluje zakładanie i warunki wykonywania działalności gospodarczej, a także tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych. Prawo stawia przedsiębiorcom znacznie wyższe wymagania niż konsumentom, zwłaszcza w zakresie znajomości przepisów. Przez sądy i organy administracji przedsiębiorca jest traktowany jako profesjonalista, który doskonale zna przepisy regulujące jego działalność oraz mający pełną świadomość skutków podejmowanych czynności. Świadczy o tym choćby fakt, że spory między przedsiębiorcami są w sądach rozpatrywane przez specjalne wydziały gospodarcze, a nie wydziały cywilne.
Powyższe założenie o pełnej znajomości prawa przez przedsiębiorców jest oczywiście fikcją. Dla uniknięcia konsekwencji nieznajomości prawa, które często bywają naprawdę dotkliwe, warto więc zasięgnąć pomocy adwokata. Współpracę można rozpocząć jeszcze na etapie przed rozpoczęciem działalności – adwokat może doradzić klientowi wybór formy działalności, dostosowany do jego planów, a także pomóc w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z założeniem i rejestracją firmy. Kancelaria adwokacka może zaoferować przedsiębiorcy zarówno jednorazową usługę np. w postaci sporządzenia projektu umowy, czy opinii prawnej, jak i stałą obsługę prawną, opartą o miesięczny abonament obejmujący określoną liczbę godzin. Z usług adwokata warto skorzystać przy wszelkich sporach sądowych, ponieważ nieznajomość przepisów proceduralnych może doprowadzić do przegranej, nawet gdy strona co do meritum miała rację.