Dlaczego adwokat?

Aktualnie przepisy pozwalają, aby każda osoba, niezależnie od posiadanego wykształcenia, świadczyła działalności gospodarczą w zakresie pomocy prawnej.

Chciałbym zatem wskazać Państwu kilka argumentów dlaczego warto zdecydować się na skorzystanie z usług adwokata.

ADWOKAT MACIEJ SAWIŃSKI

RYNEK
Wbrew powszechnemu przekonaniu adwokaci i radcowie prawni nie mają monopolu na świadczenie usług prawnych. Dzięki zasadzie swobody działalności gospodarczej, doradztwo prawne, a nawet reprezentację procesową w sprawach cywilnych mogą świadczyć nawet osoby nie posiadające wykształcenia prawniczego. Kraków, to miasto o bardzo rozwiniętym rynku pomocy prawnej, gdzie oprócz adwokatów i radców prawnych funkcjonuje wiele takich podmiotów. Większość z nich używa w swojej nazwie słowa „kancelaria”, co dla wielu osób jest równoznaczne z tym, że mają do czynienia z adwokatem lub radcą prawnym. Oczywiście każdy ma prawo do wyboru dowolnego dostawcy usług prawnych, ale powinien to być wybór świadomy. Warto więc sprawdzić w odpowiednim rejestrze czy wybrany prawnik na pewno jest adwokatem.
UBEZPIECZENIE
W przeciwieństwie do podmiotów niezrzeszonych w prawniczych samorządach zawodowych, każdy adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za skutki swoich błędów, co stanowi doskonałe zabezpieczenie interesu Klienta.
TRADYCJA
Adwokatura w Polsce została utworzona 24 grudnia 1918 r. dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. W Krakowie ma ona jeszcze starsze tradycje, bowiem samorząd adwokacki w Galicji został utworzony ponad 160 lat temu. Wypracowane przez ten czas prestiż i zasady etyki zawodowej sprawiają, że organy Adwokatury dążą do eliminowania z jej szeregów osób, które nie są w stanie sprostać wysokim standardom wymaganym od przedstawicieli tej profesji.
ETYKA ZAWODOWA
Adwokat jest zobowiązany do przestrzegania rygorystycznych zasad określonych w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Wszystkie przepisy Kodeksu są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest interes Klienta, a za ich nieprzestrzeganie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, sięgająca możliwości pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Realizacji tego celu służy m.in. rygorystyczne przestrzeganie tajemnicy adwokackiej oraz obowiązek ciągłego dokształcania się. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem Kodeksu.
DOŚWIADCZENIE
Główną drogą dojścia do zawodu adwokata jest ukończenie aplikacji adwokackiej, co gwarantuje zdobycie doświadczenia niezbędnego do profesjonalnej obsługi Klienta. Aplikanci adwokaccy zdobywają niezbędne doświadczenia pod pieczą swoich patronów i zaczynają zastępować ich przed sądami już po pół roku szkolenia. Zajęcia na aplikacji są prowadzone w znacznej części przez sędziów i obejmują również praktyki w sądach i prokuraturze, co sprawia, że aplikanci są świadomi praktycznych mechanizmów i specyfiki działania tych organów. Ukończenie aplikacji jest więc czymś znacznie więcej niż potwierdzeniem posiadania wymaganej wiedzy teoretycznej.
WERYFIKACJA
Egzamin adwokacki trwa kilka dni i jest symulacją rzeczywistej pracy. Kandydat na adwokata otrzymuje akta i na ich podstawie ma sporządzić środek odwoławczy od wyroku, pozew, opinię prawną albo umowę. Poszczególne dni egzaminu adwokackiego obejmują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego i administracyjnego. Każde z zadań jest oceniane przez dwóch egzaminatorów: adwokata oraz inną osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości, najczęściej sędziego. Z uwagi na fakt, że Kraków jest siedzibą jednego z najlepszych wydziałów prawa w Polsce, egzaminatorami są tutaj bardzo często wybitni przedstawiciele nauki prawa.
DOSKONALENIE ZAWODOWE
Każdy adwokat jest zobowiązany do ciągłego doskonalenia zawodowego. Obowiązek ten jest realizowany między innymi przez uczestnictwo w licznych szkoleniach, wykładach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Adwokaturę. Adwokat musi każdego roku składać sprawozdanie z realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, a jego nieprzestrzeganie jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną.